Sevgi Mağazası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Tüzüğü 

BÖLÜM - 1 
ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 1 – ADI VE MERKEZİ
Derneğin adı “Sevgi Mağazası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 2 – DERNEĞİN KURULUŞ AMAÇLARI
Derneğin amacı; olağan ve olağanüstü zamanlarda (afet, savaş, vb.) gıda, giyim, sağlık, eğitim, eğitim bursu, yakacak, evlenme, iş kurma ve benzeri hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturan sosyal yardımlaşma modelini toplumun yararına dayalı bir model olarak ülkemizde uygulamak ve bu modeli diğer ülkelerde tanıtarak tüm insanlığa fayda sağlamak.

MADDE 3 – ÇALIŞMA KONULARI
Tüzüğün 2’nci maddesinde yazılı amacı gerçekleştirmek için her türlü çalışmada bulunmak amacı ile;

a) İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, barınma, ev eşyası vesaire yardımlar yapar. Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni yardımlarda bulunur.

b) İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri açar ve bu tür işletmelere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

c) Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan, vesaire her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.

d) Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, gazileri, şehit ailelerini, doğal afete maruz kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardımı yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, geçici eğitim birimleri, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür işletmelere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

e) Sağlık yardımına gereksinimi olan hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Sağlık alanında hizmet veren tüm Kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alabilir. Engellilere ve engellilerle ilgili Kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.  

f) Derneğe gelir temin etmek ve/ veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.

g) Ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası Kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslararası alanda işbirliğinde bulunur, platform kurar veya Kurulan platformlara katılır. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ve eğitim kurumları ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir.

h) Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar, bu insani konuya dikkat çekmek amacıyla toplumsal dayanışmayı teşvik eden, milli ve manevi değerlere uygun basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, tv filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda İnternet ortamından istifade eder. Dernek adına bildiri sunar, gazete, dergi vs. benzeri yayınlar çıkarır.

i) İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Derneğe bağış olarak gelen ancak yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki tarihi kıymeti haiz ve antika özelliği taşıyan eşyayı müzayede veya teklif almak suretiyle; hurda veya kullanılamayacak durumda olanları da tasfiye yoluyla satışa çıkarır ve elde ettiği geliri Dernek amaçları doğrultusunda kullanır.

j) Dernek çalışmalarında kullanmak üzere her türlü taşınmaz mal ve araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, kiraya verir, bunlara ilişkin giderleri karşılar.

k) Yardım toplama ve dağıtma etkinliklerine toplumsal destek oluşturmak üzere Dernek üye ve gönüllülerinin katılımıyla çalışma kolları oluşturur. Çalışma kollarıyla yardım toplama ve dağıtma etkinliklerinin verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak ve katılımı artıracak etkinlikler yapar.

BÖLÜM - 2

ÜYELİK

MADDE 4 – ÜYE OLMA YETERLİLİĞİ
Medeni Kanunun, mevzuatın ve işbu Tüzükte bulunan şartlara haiz her gerçek veya tüzel kişi Derneğe üye olabilir. Yabancıların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlığında aranan şartlardan başka, Türkiye’de oturma izni hakkına da sahip olması gerekir. Hukuken üyelik engeli olanlar Derneğe üye olamazlar. Onursal Üyelik için bu koşullar aranmaz.

Yönetim Kurulu, üye adayının üyelik başvuru belgelerinin tamamlandığı günden itibaren otuz (30) gün içerisinde inceleyerek, üyelik başvurusunu kesin olarak karara bağlar ve sonuç, başvuru sahibine bildirilir. Üyeliğe kabul edilenlerin üyelikleri, giriş aidatının tamamı peşin olarak ödeninceye kadar askıdadır. İşbu Tüzük’ ün 6. maddesine göre belirlenen giriş ücreti, üyeliğe kabul kararının üyeye tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde ödendiği takdirde, üyelik sıfatı ödeme yapıldığı tarihte kazanılır. Aksi takdirde üyelik başvurusu yapılmamış sayılır.

MADDE 5 – ÜYELİK TÜRLERİ
Üyelik başvurusunda bulunup, üyeliği kabul edilen, gerçek kişiler ve kurumlar derneğin üyesidir. Dernek Üyelik Türleri şunlardır:

A- Asil Üyeler

1- Bireysel Asil Üyeler: 4. Madde’ de yazılı olan üye olma yeterliliğine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler. Bireysel Asil Üye olabilirler.

2- Kurumsal Asil Üyeler: Derneğin maddi ve etik değerlerini profesyonel olarak uygulamayı amaçlayan ve işbu Tüzük’te belirtilen amaçların gerçekleşmesini ilke edinen kurumlar, Kurumsal Asil Üye olabilirler.

B- Onursal Üyeler:

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda katkıları bulunan gerçek ya da tüzel kişilere Yönetim Kurulu’nun 2/3 oy ile alacağı kararla ya da Genel Kurul Kararı ile Onursal Üyelik verilir. Onursal Üyeler, Genel Kurul ve ilgili toplantılara katılıp konuşma yapabilirler, seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi aidat ödeme hakları vardır. Ancak yükümlülükleri yoktur. Onursal Üyelik Belgesi kendilerine ayrıca sunulur.

MADDE 6 - ÜYELİK AİDATI
Derneğe üye giriş bedeli 60.00 TL dir. Üye giriş bedeli üyelik başvurusu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlandıktan itibaren 30 (otuz) gün içinde ödenir. Ödenmediği takdirde üyelik geçerli değildir.  

Üyelik aidatı;

Yıllık 180 TL (Yüz seksen Türk Lirası) dır. Genel kurulun verdiği yetki ile Yönetim Kurulu her yıl Ocak ayında üyelik aidatını yeniden belirleyebilir.

Üyeler yıllık aidatlarını bir kerede veya dönemler halinde ödeyebilirler. 2 (iki) yıl aidatını ödemeyen üyenin üyeliği düşer.

MADDE 7 – ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Her bir üyenin kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde Derneğe karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, Dernek Yönetim ve faaliyetlerine katılma, Dernek düzenine uyma ve Derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, Dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

MADDE 8- ÜYELİK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ
A- ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye yazılı bildirmek koşulu ile dilediği zaman Dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Bu durumda üyeliğin son bulma tarihi Yönetim Kurul Karar tarihidir.

B- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Üyelerden;

1- Derneklere üye olma hakkını kaybedenler

2- Dernek Tüzüğüne aykırı hareket edenler.

3- Dernek Yetkili Organlarınca verilen görevleri yerine getirmeyenler, kararlara uymayanlar,

4- Yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatlarını 60 gün içinde ödemeyenler

Yönetim Kurul Kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

Üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden sonraki ilk Genel Kurulu’na çıkarılma kararına karşı yazılı olarak başvurabilirler. Başvuru üzerine Genel Kurul’un alacağı karar kesindir.

Üyelikten kendi isteğiyle çıkan ya da çıkarılanlar aidat borcunu ödemekle yükümlüdür.

Üyeliği sona erenler, Derneğe ait mal varlığında hak iddia edemezler.

BÖLÜM - 3

DERNEK ORGANLARI

MADDE-9- DERNEK ORGANLARI
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetim Kurulu

MADDE 10 – DERNEK GENEL KURULU, TOPLANMA ZAMANI
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür.

a) Olağan Genel Kurul: Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir Ocak ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

c) Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, Dernek üyelerinden üç kişiyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 11 – GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMİ
Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazete duyurusuyla ya da yazılı olarak toplantıya çağrılır. Yazılı çağrı, üyelerin Derneğe bildirdikleri elektronik posta adresleri kullanılarak da yapılabilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.  İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı yöntemine uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen yönteme göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12 – TOPLANTI YETER SAYISI
Genel Kurul, üyelerin belirtilen yer ve saatte hazır bulunması ile yapılır. Toplantıya elektronik ortamda katılım da mümkündür. Elektronik katılımın ne şekilde yapılacağı, üyelere yapılan duyuruda belirtilir.

Genel Kurul, üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamalıdır. Tüzük değişikliği yapılması durumunda Üyelere yapılacak duyuruda tüzükte değişiklik yapılacağı belirtilmek kaydıyla Genel Kurul kararı ile yapılır.

Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurulun üye sayısının en az üçte ikisinin katılımıyla toplanması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır. Tüzük değişikliği oylaması açık oylamayla yapılır.

Üye listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Elektronik ortamda katılan üyeler Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan kişiler toplantı yerine alınmaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

MADDE 13 – TOPLANTI GÜNDEMİ VE DİVAN
Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Denetim Kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme alınır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular görüşülür.

Genel Kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir.

Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi konuları toplantı duyurusunda belirtilmedikçe görüşülemez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının Yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 14 – OY HAKKI VE KARAR YETER SAYILARI
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler oyunu şahsen kullanırlar.

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylamayla, diğer konulardaki kararlar ise açık oylamayla yapılır. Gizli oylama, Divan Başkanı tarafından dağıtılan oy pusulaları kullanılarak gerçekleştirilir. Açık oylama yöntemi, Divan Başkanı tarafından belirlenir. Elektronik ortamda toplantıya katılan üyeler yapılacak açık oylamalara katılabilirler. Dernek organlarının seçimi, asil ve yedek üyeleri gösteren liste ile yapılabilir. Liste ile seçime gidilmediği takdirde en çok oy alanlar, sırasıyla asil ve yedek üye sıfatını kazanırlar.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

MADDE 15 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin ve bütçesinin, Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat tutarlarını içinde bulunulan yıl ve izleyen üç yıl için ayrı ayrı belirlemek,

f) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

g) Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

h) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,

i) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,

j) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek ve Kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,

k) Derneğin vakıf kurması,

l) Derneğin fesih edilmesi,

m) Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

n) Gerek görülen yerlerde temsilcilik açma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,

o) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 16 – YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, ÇALIŞMA İLKELERİ
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 sene görev yapmak üzere Dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.  

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alınacak bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanı seçer.

Yönetim Kurulu, ayda bir olağan toplantısını yapar, ancak tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve karar alır. Yedek üyeler de toplantılara katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulu Kararı ile müstafi sayılabilir. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinin her biri, mahalli Sulh Hukuk Hâkimliğine başvurarak Genel Kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.

MADDE 17 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve bütçeyi uygulamak,

c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

d) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,

e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak,

f) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

g) Faaliyet konularında Dernek üye ve gönüllülerden oluşan çalışma kolları oluşturmak,

h) Yardım toplama ve dağıtma faaliyetlerini sürdürecek ve geliştirecek etkinlikler yapmak, bu etkinliklere çalışma kollarını katmak,

i) Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile çalışma kollarının etkinliklerini de kapsayacak şekilde hazırlayacağı Yönetim Kurulu çalışma raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

j) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

k) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek,

l) Genel Kurulun kararları çerçevesinde, Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak,

m) Derneğin amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları almak ve uygulamak,

n) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 18 – DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
Denetim Kurulu, Genel Kurulca 3 sene görev yapmak üzere Dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 

Denetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

MADDE 19 – İÇ DENETİM, DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ,
Derneğin İç Denetimi Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; İç Denetim ilkeleri çerçevesinde,

a) Yönetim Kurulunun tüzükte gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

b) Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

c) Para, kıymetli evrak ve benzeri değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin kullanımlarını Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre gerçekleşip gerçekleşmediğini,

bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyeleri, oylamalara katılmamak kaydıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, görüş ve öneri açıklayabilirler.

Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

BÖLÜM - 4

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 20 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI,
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a) Üyelerden alınan giriş bedeli ve üyelik aidatı,

b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c) Dernek tarafından yaptırılan takvim, ajanda, kimlik belgesi, dergi gibi yayınlar;  yapılan kermes, çay ve yemekli toplantı, piyango, gezi, temsil ve konser gibi organizasyonlar; ya da spor yarışmaları ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f) Derneğe ait işletmelerden elde edilen kazançlar,

g) Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya satışından elde edilen gelirler,

h) Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan veya yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaların değerlendirilmesinden ya da elden çıkarılmasından elde edilen gelirler,

i) Diğer gelirler.

MADDE 21 – GELİR VE GİDERLERDE USUL
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Alındı ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Tahsil olunan paralar, Yönetim Kurulunun tespit edeceği banka veya finans Kuruluşlarından birinde veya birkaçında Dernek adına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için Derneğin kasasında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktar kadar para bulundurulur.

Yönetim Kurulu kararı olmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkanına verilen günlük harcama miktarı kadar harcama yapılabilir.

Derneğe ait Banka hesabından para çekmeye yetkili olanlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

Derneğin hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE 22 – TUTULACAK DEFTERLER
Dernekte, işletme hesabı esasına göre aşağıdaki defterler tutulur.

a) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

İşletme hesabı esasına göre tutulan kayıtlara ek olarak yılsonlarında “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

Yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin ticari faaliyette bulunması durumunda, ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Derneğin defter kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

MADDE 23 – DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94`üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre “Gider Pusulası”, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya Kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya Kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 24 – ALINDI BELGELERİ
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgesi” Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 25 – YETKİ BELGESİ
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler birimine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 26 – BEYANNAME VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mülki Amirliğe yapılacak bildirimler;

a) Dernek Beyannamesi: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek başkanı tarafından mahallin Mülki İdare Amirliğine verilir.

b) Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyeleri gösteren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından Mülki İdare Amirliğine verilir. Genel Kurul sonuç bildirimine, Genel Kurul toplantı tutanağı örneği ile tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

c) Taşınmaz Mal Bildirimi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi” ile Mülki İdare Amirliğine verilir.

d) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup Mülki İdare Amirliğine verilir. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

e) Proje Bildirimi: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve Kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

f) Değişiklik Bildirimleri: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine verilir.

MADDE 27– DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi verilebilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

BÖLÜM - 5

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 28 – DERNEĞİN FESHİ
Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Fesih kararı Derneğin son Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 29 – TASFİYE KURULU
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu tarafından yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde “Sevgi Mağazası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulu’nun kararı doğrultusunda Dernek gayesine en yakın Dernek veya Vakfa devredilir. Genel Kurulda devredilecek yer belirlenmemişse amacına en yakın Derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Mülki İdare Amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 30 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 HEMEN ARAYIN!
 WHATSAPP
instagram
Banka
Hesap Bilgileri
TIKLA!